Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Dni Karpia 2020

Usuwanie skutków klęsk

1. Aktualności -

 2. Wytyczne MAiC

  • Wytyczne w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutkówzdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, zatwierdzone przez Ministra Administracji i Cyfryzacji dnia 15 października 2012 r. oraz zmiany ww. wytycznych określone w wytycznych z dnia 21 grudnia 2012 r.

a) wytyczne;

b) zmiana wytycznych;

c) lista załączników niezbędnych do podpisania umowy dotacji.

  • Wytyczne w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutkówruchów osuwiskowych ziemi lub erozji brzegu morskiego lub przeciwdziałaniem tym zdarzeniom, zatwierdzone przez Ministra Administracji i Cyfryzacji dnia 21 grudnia 2012 r.

a) wytyczne;

b) lista załączników niezbędnych do podpisania umowy dotacji. 

3. Wzory dokumentów

  • Wzór protokołu strat komisji samorządowej

a) wzór protokołu strat

b) załączniki

  • dokumentacja fotograficzna, mapki, w tym umożliwiające odczytanie numerów geodezyjnych działek, w przypadku wykazania numerów działek geodezyjnych w protokole (dopuszczalne jest przekazanie załączników na nośniku elektronicznym),
  • dokumenty potwierdzające własność obiektów (bądź oświadczenie o prawie własności)
  • Kosztorysy inwestorskie/ oświadczenie o szacowaniu strat zgodnie z wytycznymi wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) (wraz ze wskazaniem sposobu oszacowania wysokości strat)

c) protokół należy przekazać również w formie elektronicznej (plik .xls) na adresy e-mail:  t.zaczek@duw.pli  a.kowalik@duw.pl.

  • Wzory dokumentów niezbędnych do podpisania umowy dotacji na zadania związane                               z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, przekazanie środków dotacji oraz rozliczenia końcowego.

a) Wniosek o dotację;

b) Zestawienie rzeczowo – finansowe (do wyboru wersja .doc i .xls)

c) Oświadczenie o procencie strat;

d) Oświadczenie o wysokości udziału własnego;

e) oświadczenie o tym, że zadanie będące przedmiotem wniosku o dotację jest zadaniem własnym;

f) oświadczenie o wyodrębnionej ewidencji księgowej;

g) informacja o zadaniach przyjętych do realizacji w roku 2013, którą należy przekazać wyłącznie       w formie elektronicznej (plik .xls) na adresy e-mail:  t.zaczek@duw.pli  a.kowalik@duw.pl, równocześnie z przekazaniem wniosku lub wniosków o dotacje;

h) wniosek o przekazanie dotacji;

i) rozliczenie końcowe;

j) protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru zadania.