Pogoda

Gościmy

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.

Petycje-Sprawozdania

pap ico

new-logo

psplogopolicja

lgd dolinakom

zip

tl

POLECAMY

stawy i lasy 

Dni Karpia 2020

XXVII sesja Rady Powiatu

 

 

W czwartek 23 maja 2013 roku o godzinie 14.00w sali audiowizualnej przy auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Miliczu rozpoczną się obrady XXVIIsesji Rady Powiatu w Miliczu. Natomiast dzień wcześniej o godz. 13 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego rozpocznie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych.

 

Porządek obrad sesji:

 

1.Otwarcie obrad sesji:

 

a)stwierdzenie quorum

 

b)przyjęcie porządku obrad

 

2.Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji

 

3.Sprawozdanie starosty z prac zarządu

 

4.Uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu milickiego za 2012 rok:

 

a)rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu milickiego w roku 2012

 

b)informacja o stanie mienia powiatu milickiego

 

c)rozpatrzenie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu powiatu milickiego                za 2012 rok

 

d)dyskusja

 

e)opinie komisji Rady Powiatu

 

f)głosowanie uchwały

 

5.Uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu milickiego za 2012 rok:

 

a)przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium

 

b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium

 

c)dyskusja

 

d)opinie komisji Rady Powiatu

 

e)głosowanie uchwały

 

6.Przyjęcie uchwał:

 

a) uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/138/2012 w sprawie budżetu powiatu na 2013 rok

 

b) uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/139/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu milickiego na lata 2013 – 2025

 

c)uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji powiatu milickiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 

d)uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie zmiany w statucie powiatu milickiego

 

e) uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Henryki Skrzyneckiej

 

f)uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołani Komisji Spraw Społecznych

 

g)uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez powiat milicki porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu „Zarządzanie energią w budynkach Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu, Oławie, Oleśnicy, Trzebnicy

 

h) uchwała Rady Powiatu w Miliczu zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

 

i)uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii rozwoju powiatu milickiego na lata 2013-2023”

 

j) uchwała Rady Powiatu w Miliczu w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego firmy GCF Sp. z o.o. w Warszawie

 

7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Miliczu za 2012 rok - wystąpienie dyrektor PUP - Anny Grochowickiej

 

8. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu w 2012 r. i „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej” - wystąpienie dyrektor PCPR - Moniki Szczepańskiej

 

9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu milickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 rok

 

10.Interpelacje i zapytania

 

11.Wnioski i oświadczenia

 

12.Zamknięcie obrad sesji